Najswietsze Serce Jezusa

Fragmenty z pism ojca MD Philippe: zrodlo sakramentow

Publié le Mis à jour le

Najświętsze Serce Jezusa, źródło sakramentów

Wszystkie sakramenty mają swe źródło w ranie serca Jezusa, i przekazują one nam, wraz z Kościołem, nadmiar miłości Chrystusa wyrażony przez krew i wodę, zatem każdy z nas jest zrodzony z rany serca Jezusa. Łaska chrześcijańska łączy nas z jego raną, staje się naszą.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Iść za Barankiem

Fragmenty z pism ojca MD Philippe: Maryja jest zrodlem zycia

Publié le Mis à jour le

Maryja jest źródłem życia

Ponieważ jesteśmy zrodzeni z rany serca Jezusa i daje on nam swą miłość, my także stajemy się źródłem życia w Kościele. Maryja jest źródłem życia, matczynym źródłem, modelem, archetypem. Będąc pod krzyżem, Maryja staje się źródłem życia dla Jana, rodzi go do życia bożego z Jezusem, przez Jezusa, dla Ojca, a w konsekwencji tego Kościół jest źródłem życia. My jesteśmy kościołem, każdy z nas, w łączności z Maryją w jej kapłaństwie wiernych, jest członkiem Chrystusa. Królewskie kapłaństwo wiernych czyni z każdego z nas źródłem życia dla bliźniego.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Iść za Barankiem

Fragmenty z pism ojca MD Philippe: Miara naszych szynow milosci

Publié le Mis à jour le

Miara naszych czynów miłości

Jeżeli mamy kochać się wzajemnie tak, jak Jezus nas ukochał, i jeżeli krzyk pragnienia wyraża w ostateczny sposób miłość Jezusa do nas, zrozumiejmy, że każdy nasz czyn miłości, miłosierdzia, ma swą miarę w krzyku pragnienia Chrystusa i ranie Jego serca. Kiedy to zrozumiemy? Kiedy zrozumiemy, że każdy z naszych czynów miłości jest mierzony krzykiem pragnienia Jezusa, to znaczy dąży do tego, by być aktem czystej miłości wykraczającym ponadto, co możemy zrobić?

Ojciec MD Philippe, Pragnę

Fragmenty z pism ojca MD Philippe: „Niepotrzebne” cierpienia

Publié le Mis à jour le

Niepotrzebne” cierpienia

Królewskie kapłaństwo Maryi polega, na końcu, na dopełnieniu kapłaństwa Chrystusa, to znaczy na ofiarowaniu tego, co kapłaństwo Chrystusa nie mogło ofiarować, tę ranę serca, którą Jezus otrzymał po śmierci, ranę substancjalną serca Baranka. To właśnie to, co kobieta powinna zrealizować w Kościele: ofiarować to, co Jezus prosi ją o dodanie do swojej ofiary, wszystkie cierpienia, które wydają się niepotrzebne, sterylne, których mogliśmy uniknąć i które, tak naprawdę, są najcięższe. Rana serca Baranka jest nadmiarem cierpienia. Jest bezużyteczna: Jezus już nie żyje. W dzisiejszym świecie istnieje wiele cierpień, które wydają się bezużyteczne.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Gwiazda Poranna

Fragment z pism ojca MD Philippe, oczekiwanie powrotu Chrystusa

Publié le Mis à jour le

Oczekiwanie powrotu Chrystusa

Jeżeli nie będzie w naszym życiu krzyku pragnienia, rany serca i ciemności grobu, czy będziemy mogli rzeczywiście oczekiwać na przyjście Chrystusa?

Czy wtedy nie przyjdzie on”jak złodziej?” A przecież on nie chce przyjść jak złodziej, pragnie być pożądany i oczekiwany jak Oblubieniec…

ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę

Fragment z pism ojca MD Philippe, Nowy ogien

Publié le Mis à jour le

Nowy ogień

Nowy ogień paschalnej wigilii wyraża pragnienie (Jezusa na krzyżu). Maryja ma w swoim sercu gorące pragnienie, by Jezus zmartwychwstał dla Ojca i dla niej, i by spalił wszystko co w niej jest, nie po to, by wykonać jakiekolwiek dzieło, ale by miłość była kochana, by był On w pełni kochany,zgodnie z tym, jak powinien być kochany.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę

Fragment z pism ojca MD Philippe, Przebicie boku

Publié le Mis à jour le

Przebicie boku

Jan jest świadkiem wielkiej tajemnicy rany serca Chrystusowego i jako świadek, żyje tą tajemnicą. Żyje nią ponieważ jest synem Maryi. (…)

Rana serca, mając tak wielki oddźwięk w sercu Maryi, naznacza, przez jej serce, serce dziecka. Jan, przez Maryję i z nią, ofiaruje Ojcu te ostatnią ranę, ostatnie krople krwi i wody.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Tajemnica Maryi

Fragment z pism ojca MD Philippe, Modlitwa Chrystusa

Publié le Mis à jour le

Modlitwa Chrystusa

Modlitwa Chrystusa jest skierowana ku Jego ofierze która dokona się w ciszy. Zanim spojrzymy na tajemnicę krzyża, trzeba przeczytać wielką modlitwę kapłańską Chrystusa. Nasz Pan, zanim żył ofiarą krzyża, wypowiedział ją, aby potem żyć nią w ciszy. Życie Chrystusa kończy się gestem miłości, gestem ofiary, złożenia samego siebie w ofierze, w darze.

Ojciec Marie Domonique Philippe, Notatki z konferencji

Fragment z pism ojca MD Philippe, ofiara skarbu serca Jezusa

Publié le Mis à jour le

Ofiara skarbu serca Jezusa

Na krzyżu istnieją dwie różne ofiary: ofiara życia Jezusa, którą składa w akcie adoracji, w holokauście krzyża, i ofiara skarbu jego serca. Maryja jest skarbem jego serca, jest najświętszym obszarem jego serca

ojciec Marie Dominique Philippe, Pragnę

Fragmenty pism ojca MD Philippe: Serce Dobrego Pasterza

Publié le Mis à jour le

Serce Dobrego Pasterza

Poznajemy miłość po upodobaniu, po tym, że jesteśmy w stanie ponieść ofiarę dla tego, którego kochamy. Na krzyżu, Dobry Pasterz daje nam poznać miłość, jaką ma do swoich owiec. Dobry Pasterz, Oblubieniec, daje poznać miłość, jaka ma dla swojej oblubienicy. Daje swe życie, woli swoją oblubienicę nad życie ziemskie i dlatego zgadza się mieć serce zranione, złamane. To dlatego zgadza się umrzeć.

Ojciec Marie Dominique Philippe, Notatki z konferencji