Milosierdzie

Fragmenty z ksiazki « Ogien na ziemie », czesc piata

Publié le Mis à jour le

Fragmenty z książki « Ogień na ziemię »

Część piąta

Miłosierdzie jest sposobem kochania mojego bliźniego. Czasami jednak w miłości braterskiej czynimy drugiemu miłosierdzie w sposób trudny, przytłaczając go : „Tak, kocham Cię i dlatego że Cię kocham daję Ci to, pomagam Ci, gdyż jesteś biedakiem, który tego potrzebuje…” Taki sposób bycia nie jest miłosierdziem, tak naprawdę, nie jest też miłością braterską. Miłosierdzie to pomoc bliźniemu uczyniona w taki sposób, że dajemy mu to, czego potrzebuje nie wypominając mu tego, nie czyniąc, że czuje się kimś gorszym, uboższym. Być miłosiernym, to dawać w sposób darmowy, z nadmiarem. Czyniąc w sposób: ”Daję Ci to dlatego i jedynie dlatego, że tego potrzebujesz”, to zawęzić gest miłosierdzia. Miłosierdzie idzie jeszcze dalej, wychodzi poza prośbę, poza potrzebę ubogiego…ponieważ miłosierdzie jest czymś większym od sprawiedliwości, czymś więcej od potrzeby: jest darem samego siebie, darem ukrytym.

ojcem MD Philippe

Fragmenty z ksiazki « Ogien na ziemie », czesc czwarta

Publié le Mis à jour le

Fragmenty z książki « Ogień na ziemię »

Część czwarta

Miłosierdzie jest zawsze związane z miłością braterską. Nie istnieje miłosierdzie w stosunku do Boga, w naszym życiu modlitwy, w życiu kontemplacji… tylko w stosunku do drugiej osoby. Miłosierdzie przejawia się w sposób szczególny w życiu apostolskim, bycie miłosiernym to błogosławieństwo apostoła, który pragnie, by jego apostolat odnowił tego, z kim się spotyka. Miłosierdzie polega na darowaniu drugiemu dobra, którego on potrzebuje, z którego może skorzystać i które będzie mu przydatne: być miłosiernym w stosunku do człowieka, który ma trudności z zaaklimatyzowaniem się w społeczeństwie, to pomóc mu w nie wejść w sposób dyskretny, nie narzucając się, w stosunku do człowieka, który potrzebuje dóbr materialnych, to dać mu je w mierze, w której będzie mógł się nimi posłużyć. Miłosierdzie dąży do tego, by drugi mógł wyjść ze swego ubóstwa i iść dalej z większą siłą i dobrocią.

ojcem MD Philippe

Fragmenty z ksiazki « Ogien na ziemie », czesc trzecia

Publié le Mis à jour le

Fragmenty z książki « Ogień na ziemię »

Część trzecia

Przedmiotem miłosierdzia są ubóstwa zarówno materialne, jak i duchowe. I to właśnie dzięki tym ostatnim człowiek jest w stanie powrócić do Jezusa i kochać Go. Miłosierdziem, które Jezus nam daje, jest On sam, jest to najwyższy stopień miłosierdzia! Dać potrzebującemu dobra materialne, których potrzebuje, to wielki akt miłosierdzia, dać mu swój czas, dobra duchowe, to także wielkie, ale to, co jest największe, to złączyć się z drugim człowiekiem w jego ubóstwie i posłużyć się tym ubóstwem aby odkryć w nim to, co jest dobre, i aby on sam mógł wyświadczyć miłosierdzie innym.

ojcem MD Philippe

Fragmenty z książki « Ogień na ziemię », część druga

Publié le Mis à jour le

Fragmenty z książki « Ogień na ziemię »

Część druga

Miłosierdzie, w wymiarze osobowym, jest przebaczeniem. Przebaczyć nie oznacza zapomnieć o tym, co nas zraniło, oznacza, patrzeć na ubóstwo drugiej osoby jak na środek, który pozwala nam zbliżyć się do niego, dotrzeć do niego w głębszy sposób. W tym sensie akt przebaczenia drugiej osobie jest największym aktem miłosierdzia. Ten akt może pójść jeszcze dalej: przebaczając możemy uczynić drugą osobę zdolną do przebaczenia, zdolną nie tylko do przyjęcia miłosierdzia, ale i do jego czynienia. Miłosierdzie prowadzi nas do czynienia tego, co jest najszlachetniejsze w naszym ludzkim działaniu: przynieść innym odnowione życie, i to posługując się słabościami i ubóstwem. Miłosierdzie jest jak gdyby powołaniem…

ojcem MD Philippe

Fragmenty z książki « Ogień na ziemię », część pierwsza

Publié le Mis à jour le

« Ogień na ziemię »

Część pierwsza

Nagrodą za bycie miłosiernym jest dostąpienie miłosierdzia. Trzeba nam spojrzeć na to błogosławieństwo zarówno na poziomie osobistym, jak wspólnotowym, patrząc, jak Bóg prowadzi Kościół jako wspólnotę. Dostrzegamy tu na pierwszym ten atrybut Boga, którym jest sprawiedliwość, jednak patrząc na dobro osobowe człowieka, Bóg przekracza cały czas ramy sprawiedliwości. Możemy zrozumieć, w jaki sposób Bóg nas prowadzi, patrząc na Jego miłosierdzie. Miłosierdzie jest miłością drugiej osoby, która znajduje się w ubóstwie, w nędzy. W Trójcy Świętej niemożliwe jest miłosierdzie, Trójca Święta jest ponad nim. Miłosierdzie objawia się w Ojcu, który posyła Swego Syna1, który pozwala nam zrozumieć tajemnicę miłosierdzia przez swe wcielenie, przez człowieczeństwo przyjęte przez osobę Syna Bożego.

ojcem MD Philippe

1 Ef 2, 4-7