Mois: mai 2015

Extrait d’une article du p. MD Philippe sur la Très Sainte Trinité

Publié le Mis à jour le

La Révélation de la Très Sainte Trinité

Le premier moment de la révélation de la Très Sainte Trinité se fait par la maternité divine de Marie, cette maternité divine doit donc être pour nous une manifestation toute spéciale de la paternité de Dieu. Dieu a choisi Marie pour que cette révélation se fasse à la fois le plus parfaitement possible et de la manière la plus adaptée au cœur de l’homme. La maternité divine de Marie est donc pour nous un moyen unique de pénétrer dans la paternité du Père, dans une gratuité et une nécessité qui sont intimement liées. C’est en effet de l’ordre de la gratuité et de l’ordre de la perfection. Eternellement le Père est Père et il ne lui manque rien, toutes les perfections de la maternité de Marie sont éminemment présentes dans la paternité du Père ; mais la manifestation de cette paternité nous est faite par Marie, d’une manière très profonde et très réaliste. En ce sens-là on peut dire que le mystère de l’Immaculée Conception, qui est en vue de la maternité parfaite, nous permet de mieux recevoir le mystère de la paternité de Dieu.

Père Marie-Dominique Philippe, Aletheia nr 17

Maryja i kaplanstwo Chrystusa nr 1

Publié le Mis à jour le

Maryja i kapłaństwo Chrystusa

Maryja jest Matką Boga i pośredniczką wszelkich łask. Spróbujmy zrozumieć, w jaki sposób Maryja jest Matką kapłaństwa sakramentalnego i w jaki sposób jej pośrednictwo dotyczy wymiaru kapłańskiego naszej łaski chrześcijańskiej. Trzeba spojrzeć na te dwa aspekty nie rozdzielając ich, gdyż są one złączone w sercu Chrystusa. To Chrystus jest jedynym źródłem zarówno kapłaństwa sakramentalnego i powszechnego kapłaństwa wiernych. Trzeba nam starać się zrozumieć porządek, jaki ustanowiła Boża Mądrość pomiędzy tymi dwoma aspektami, a Maryja, która jest Matką łaski chrześcijańskiej, pomoże nam zrozumieć to, co Bóg chciał nam objawić przez te dwa aspekty kapłańtwa Chrystusa.

ojciec MD Philippe, Maryja, gwiazda poranna

Preghiera per chiedere delle grazie

Publié le Mis à jour le

Preghiera per chiedere delle grazie

Dio nostro Padre, hai fatto del padre Marie-Dominique Philippe un testimone meraviglioso della tua misericordia, un ricercatore ardente della Verità e della Saggezza, un umile servitore dei misteri dello Spirito Santo Paraclito e della Vergine Maria, concedeci, per la sua intercessione, la grazia di ……. 

Concedici anche di vivere più profondamente la nostra vita di figli di Dio e di condividere la gloria del tuo Figlio.

Padre Nostro……Ave Maria……Gloria al Padre….

In conformità ai decreti del Papa Urbano VIII, dichiariamo che non pretendiamo anticipare il giudizio dell’autorità ecclesiastica e di non attribuire, in nessun modo, questa preghiera al culto pubblico.

Oração para alcançar graças

Publié le Mis à jour le

Oração para alcançar graças

Deus nosso Pai, Vós fizestes do padre Marie-Dominique Philippe uma testemunha maravilhosa da vossa miserocórdia, alguém que buscava ardentemente a verdade e a Sabedoria, um humilde servidor dos mistérios do Espírito Santo Paráclito e da Virgem Maria, concedei-nos, pela sua intercessão, a graça de…….

Concedei-nos tembém viver mais profundamente a nossa vida de filhos de Deus e assim participar da glória do Vosso Filho.

Pai- nosso,   Ave- Maria,  Glória.

De acordo com os decretos do Papa Urbano VIII,  nós declaremos não pretender antecipar em nada o juízo da autoridade eclesiástica e não destinar essa oração ao culto público.

Gebet zur Erlangung einer Gnade

Publié le Mis à jour le

Gebet zur Erlangung einer Gnade

Gott, unser Vater, du hast Pater Marie-Dominique Philippe zu einem wunderbaren Zeugen deiner Barmherzigkeit, einem leidenschaftlichen Sucher der Wahrheit und der Weisheit und zu einem demütigen Diener der Geheimnisse des Heiligen Geistes, des Parakleten, und der Jungfrau Maria gemacht. Gewähre uns, auf seine Führsprache, die Gnade …

Und gewähre uns auch die Gnade, unser Leben als Kinder Gottes tiefer zu leben und so Anteil an der Herrlichkeit deines Sohnen zu haben.

Gemäß der Dekrete von Papst Urban VIII. erklären wir, dass wir dem Urteil der kirchlichen Autorität nicht vorgreifen und dieses Gebet keineswegs für den öffentlichen Kult bestimmen wollen.

Rugaciune pentru a dobandi haruri

Publié le Mis à jour le

Rugăciune pentru a dobândi haruri

Dumnezeule, Părintele nostru, Tu, care ai făcut din părintele Marie-Dominique Philippe un martor minunat al milostivirii Tale, un înfocat căutător al Adevărului și al Înțelepciunii, un slujitor smerit al misterelor Duhului Sfânt Paraclet și ale Fecioarei Maria, dăruiește-ne prin mijlocirea sa, harul …..

De asemenea, dăruiește-ne să trăim cât mai profund viața de fii ai lui Dumnezeu și astfel să avem parte de slava Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în toți vecii vecilor, Amin.

Tatăl Nostru …, Bucură-te Marie …., Slavă Tatălui

În atenția celor ce folosesc această rugăciune:

Ținând cont de decretele papei Urban VIII, declarăm că nu pretindem să anticipăm judecata autorității ecleziale cu privire la sfințenia părintelui Marie-Dominique Philippe și că această rugăciune nu este destinată sub nici o formă cultului public.

Modlitwa z prosba o otrzymanie lask

Publié le Mis à jour le

Modlitwa z prośbą o otrzymanie łask

Boże Ojcze, uczyniłeś ojca Marie Dominika Phillipee świadkiem Twojego miłosierdzia, płomienym poszukiwaczem Prawdy i Mądrości, pokornym sługą tajemnic Ducha Świętego Parakleta i Maryi, prosimy Cię, przez Jego wstawiennictwo, o łaskę….

Prosimy Cię także, byśmy coraz bardziej mogli stawać się i żyć jako dzieci Boże i przez to żyć w chwale Twego Syna.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Zgodnie z dekretem papieża Urbana VIII deklarujemy, iż nie wyprzedzamy w niczym oświadczeń władz kościelnych i nie przeznaczamy tej modlitwy do kultu publicznego.

Notes de Conférence du p. MD Philippe sur l’Esprit-Saint

Publié le Mis à jour le

L’Esprit-Saint reçu par la Vierge Marie

Le Père donne Marie au Fils et l’Esprit Saint forme en elle le corps du Christ, et Jésus, en Fils bien-aimé du cœur de Marie, lui donne celui qui scrute les secrets du Père et du Fils : l’Esprit Saint1. Jésus donne à Marie d’une manière très particulière, et même d’une manière unique, l’Esprit de vérité, et c’est peut-être auprès d’elle qu’on peut comprendre de la manière la plus profonde le grand enseignement de Jésus sur le Paraclet. N’est-ce pas premièrement pour Marie que Jésus a donné cet enseignement ? et n’est-ce pas elle qui, l’ayant reçu d’une manière toute spéciale, l’a fait comprendre à Jean ? C’est sans doute elle qui lui a fait comprendre beaucoup de paroles qu’il a rapportées dans son Evangile, mais il semble qu’on puisse dire cela d’une façon très particulière pour l’enseignement de Jésus sur le Paraclet.

Il serait très beau d’essayer de découvrir, dans cet enseignement sur le Paraclet, les dimensions les plus intimes du cœur de Marie. Elle est vraiment celle qui a reçu et qui a vécu, dans la dernière étape de sa vie, les secrets de l’Esprit Saint. Que sont ces secrets ? C’est ce que Jésus lui-même nous dit — “ Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit ”2 — et c’est une compréhension tout intime et tout intérieure, toute d’amour, de ce que Jésus lui-même a dit. C’est par l’Esprit Saint que les paroles de Jésus dites à tous, ont pris, pour Marie, cette modalité spéciale d’être des secrets pour elle. Marie les a reçues vraiment comme des secrets qui faisaient que son cœur était tout entier transformé par l’Esprit Saint.

Père Marie-Dominique Philippe, Conférence, 6 mai 1987

1 Cf. 1 Co 2, 10-11 : Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment, “ c’est à nous que Dieu l’a révélé, par l’Esprit ; l’Esprit en effet scrute tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu. (…) Personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. ”

2 Jn 14, 26.

Malda prasant maloniu

Publié le Mis à jour le

Malda prašant malonių

Viešpatie Dieve, tu padarei tėvą Marie-Dominique Philippe nuostabiu tavojo gailestingumo liudytoju, nepailstančiu Tiesos bei Išminties ieškotoju, nuolankiu Šventosios Dvasios Parakleto ir Mergelės Marijos slėpinių tarnu. Jo užtarimu suteik mums malonę, kurios prašome …

Leisk, kad ir mes vis giliau gyventume Dievo vaiko pašaukimu ir taip dalyvautume tavo Sūnaus šlovėje.

Tėve mūsų…. Sveika, Marija… Garbė Dievui…

Pagal Popiežiaus Urbono VIII dekretus pareiškiame, kad nenorime paankstinti Bažnyčios vyresniųjų sprendimo ir neskiriame šios maldos viešajam kultui.

Gebed om genaden te vragen

Publié le Mis à jour le

Gebed om genaden te vragen

God onze Vader, u hebt Pater Marie-Dominique Philippe tot een buitengewone getuige van uw barmhartigheid gemaakt, tot een vurige zoeker naar de Waarheid en de Wijsheid, tot een nederige dienaar van de Heilige Geest en de Maagd Maria, schenk ons, op zijn voorspraak, de genade…

Schenk ons ook ons leven als kind Gods dieper te leven en zo deel te krijgen aan de heerlijkheid van uw Zoon.

Onze Vader… Wees gegroet, Maria… Eer aan de Vader…

In overeenstemming met de decreten van paus Urbanus VIII verklaren wij dat dit gebed niet beoogt vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag. Het gebed is ook niet bestemd voor gebruik tijdens openbare erediensten.