Mois: novembre 2014

Fragment d’într-o conferinta a parintelui MD Philippe despre sfintenie

Publié le Mis à jour le

SFINȚENIA

Sfințenia e, în mod esențial, personală. Vorbind despre PreaSfânta Treime, spunem: Dumnezeu Întreit Sfânt. E sfințenia Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, a Paracletului. Nu spunem „Dumnezeu Întreit desăvârșit”, nici „Întreit Înțelept”, nici „Întreit Inteligent”, însă spunem „Întreit Sfânt”. Sfințenia este caracteristica persoanei. Sfântă este o persoană, să reținem bine acest lucru. Sfințenia lui Cristos este sfințenia persoanei sale, a Cuvantului Întrupat, a Fiului Tatălui Ceresc. Sfințenia Mariei este aceea de a fi Maica lui Dumnezeu. Lucrul cel mai măreț pe care Dumnezeu l-a săvârșit în făptura sa este maternitatea divină a Mariei. Isus este Dumnezeu, sfințenia sa este cea a Cuvântului lui Dumnezeu. În schimb, sfințenia Mariei este „parte din”, este o participație la sfințenia lui Dumnezeu, a lui Cristos. Maria este sfântă în maternitatea sa divină. Dar noi? Care este sfințenia noastră? Este sfințenia de copil al lui Dumnezeu, de copil al lui Cristos, al Preasfintei Fecioare. În Cristos, noi avem un model; El este pentru noi ținta, capătul, finalitatea. Să nu uităm însă că Dumnezeu ne-a dăruit-o pe Maria. Pentru noi, sfințenia Micii Tereza este foarte importantă pentru că este foarte simplă. Asta nu înseamnă că-i ușor de dobândit! Însă este [o sfințenie] foarte simplă. Ne construim o imagine ideală a sfințeniei, dobândită în puterea eforturilor eroice; când vorbim despre sfințenie, ne închipuim imediat un sfânt într-o scorbură, ceva excepțional. Sfântul Părinte [papa Ioan Paul al II-lea] tocmai ne amintea că sfințenia nu este ceva excepțional, ci pentru toți creștinii; prin botez, prin filiațiune dumnezeiască, suntem chemați cu toții să fim sfinți.

Fragment din conferința părintelui Marie Dominique Philippe, 4 iunie 2001

Estratto del padre Marie Dominique Philippe sulla santità

Publié le Mis à jour le

La santità

La santità è essenzialmente personale. Diciamo, parlando della Santissima Trinità : « il Dio tre volte santo». C’è dunque la santità del Padre, la santità del Figlio e la santità dello Spirito Santo, del Paraclito. Non diciamo « il Dio tre volte perfetto », ne « il Dio tre volte saggio », ne « il Dio tre volte intelligente », ma lo diciamo « tre volte santo». La santità è caratteristica della persona. È una persona che è santa, bisogna bene ricordarsi questo. La santità del Cristo, è la santità della sua persona, del Verbo, Figlio del Padre, che si è incarnato. La santità di Maria, è essere Madre di Dio. La più grande cosa che Dio abbia realizzato nella sua creatura, è la maternità divina di Maria. Gesù è Dio, la sua santità è quella del Verbo, Verbo di Dio; mentre che la santità di Maria è participata, è una partecipazione a quella di Dio, a quella del Cristo, nella sua maternità divina ; e noi ? Qual’è la nostra santità a noi ? È una santità di figli di Dio, una santità di figlio di Cristo e della Santissima Vergine. Abbiamo in Gesù un modello ed è per noi il termine, lo scopo, la fine; ma non bisogna mai dimenticarsi che Dio ci ha dato Maria. E per noi la santità della piccola Teresa è molto importante perché è molto semplice; non vuol dire che sia facile ad acquistare ma è molto semplice. Ci facciamo un’immagine ideale della santità, raggiunta a forza di atti eroici; quando si parla di santità, vediamo subito un santo in una cuccia, qualcosa di eccezionale. Il santo padre ci ricorda che non è eccezionale, che deve essere per tutti i cristiani ; attraverso il battesimo, attraverso la nostra filiazione divina, siamo tutti chiamati ad essere santi.

Padre Marie-Dominique Philippe, Conferenza, 4 giugno 2001

Citação de uma palestra do Padre Marie-Dominique Philippe sobre a santidade

Publié le Mis à jour le

A santidade

A santidade é essencialmente pessoal. Dizemos, quando falamos da Trindade, “o Deus três vezes Santo”. Há, portanto, a santidade do Pai, a santidade do Filho e a santidade do Espírito Santo, do Paráclito. Não falamos do “Deus três vezes perfeito”, nem do “Deus três vezes sábio”, nem do “Deus três vezes inteligente”, mas dizemos “três vezes Santo”. A santidade é uma característica da pessoa. É uma pessoa que é santa, é bom lembrarmos isso. A santidade do Cristo é a santidade da sua pessoa, do Verbo, Filho do Pai, que se encarnou. A santidade de Maria é a de ser Mãe de Deus. A maior coisa que Deus realizou na sua criatura foi a maternidade divina de Maria. Jesus é Deus, a sua santidade é aquela do Verbo de Deus, enquanto que a santidade de Maria é por participação, é uma participação à santidade de Deus, à santidade do Cristo. Maria é santa na sua maternidade divina, e nós? Qual é a nossa santidade? É uma santidade de filhos de Deus, uma santidade de filhos do Cristo e de Maria Santíssima. Temos Jesus como modelo e Ele é para nós o término, o fim, o objetivo; mas não esqueçamos que Deus nos deu Maria. E para nós, a santidade de Santa Teresinha é muito importante, pois ela é simples; isso não quer dizer que seja fácil adquiri-la! Mas é muito simples. Nós temos uma imagem da santidade ideal, atingida graças a atos heroicos; quando falamos de santidade, vemos em seguida um santo no altar, algo excepcional. O Santo Padre vem nos lembrar de que não é nada de excepcional, que é para todos os cristãos; pelo batismo, pela nossa filiação divina, somos todos chamados a ser santos.

Padre Marie-Dominique Philippe, Palestra, 4 de junho de 2001

Notes de conférence du p. MD Philippe, sur la sainteté

Publié le Mis à jour le

La sainteté

La sainteté est essentiellement personnelle. Nous disons, en parlant de la Très Sainte Trinité : « le Dieu trois fois saint ». Il y a donc la sainteté du Père, la sainteté du Fils et la sainteté de l’Esprit Saint, du Paraclet. Nous ne disons pas « le Dieu trois fois parfait », ni « le Dieu trois fois sage », ni « le Dieu trois fois intelligent », mais nous le disons « trois fois saint ». La sainteté est caractéristique de la personne. C’est une personne qui est sainte, il faut bien se rappeler cela. La sainteté du Christ, c’est la sainteté de sa personne, du Verbe, Fils du Père, qui s’est incarné. La sainteté de Marie, c’est d’être Mère de Dieu. La plus grande chose que Dieu ait réalisée dans sa créature, c’est la maternité divine de Marie. Jésus est Dieu, sa sainteté est celle du Verbe de Dieu ; tandis que la sainteté de Marie est participée, elle est une participation à celle de Dieu, à celle du Christ. Elle est sainte dans sa maternité divine ; et nous ? quelle est notre sainteté à nous ? c’est une sainteté d’enfant de Dieu, une sainteté d’enfant du Christ et de la Très Sainte Vierge. Nous avons en Jésus un modèle et il est pour nous le terme, le but, la fin ; mais il ne faut jamais oublier que Dieu nous a donné Marie. Et pour nous la sainteté de la petite Thérèse est très importante parce qu’elle est très simple ; cela ne veut pas dire qu’elle soit facile à acquérir ! mais elle est très simple. Nous nous faisons une image idéale de la sainteté, atteinte à force d’actes héroïques ; quand on parle de sainteté, on voit tout de suite un saint dans une niche, quelque chose d’exceptionnel. Le Saint-Père vient nous rappeler que ce n’est pas exceptionnel, que cela doit être pour tous les chrétiens ; par le baptême, par notre filiation divine, nous sommes tous appelés à être saints.

Père Marie-Dominique Philippe, Conférence, 4 juin 2001